top of page

MASS SCHEDULE

WEEKLY MASS SCHEDULE | HORARIO SEMANAL DE MISAS | CHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ

 

Schedule of Services | Horario de Servicios | Chương trình Phụng vụ

Vigil Saturday | Sábado Vigilia | Thứ Bảy-Lễ Vọng

5:00 PM.......................................... Tiếng Việt

7:00 PM.................................... Mass in Tamil (only on the 3rd Saturday of the month)

SUNDAY | DOMINGO | CHÚA NHẬT

8:00 AM.................................... Thánh lễ tiếng Việt

10:00 AM.................................. Misa en Español

12:00 PM.................................. Mass in English

1:30 PM.................................... Misa en Español

4:00 PM.................................... Thánh lễ tiếng Việt

Monday - Friday | Lunes - Viernes | Thứ Hai -Thứ Sáu

Monday to Friday 8:00 AM ......................... Ngữ Tiếng Việt| Vietnamese

Tuesday to Friday - 9:00 AM ...................... Spanish | Español

Monday - 9:00 AM ....................................... Liturgy of the Word & Communion | Liturgia de la Palabra y Comunión - Spanish | Español

Wednesday | Miércoles | Thứ Tư

5:00 PM ........................... English Perpetual Help Mass

Thứ Bảy | Saturday|Sábado

8:00 AM.................................Thánh Lễ tiếng Việt

5:00 PM.................................Thánh Lễ tiếng Việt - Thứ Bảy-Lễ Vọng

 

Confessions | Confesiónes | Hòa Giải

Friday | Viernes.................. 9:30 AM to 10:30 AM English | Español

Thứ Sáu................................ 9:00 AM to 10:00 AM

Eucharistic Silent Adoration | Adoración al Santísimo en silencio | Chầu Thánh Thể Chúa trong thinh lặng

5:00 PM to 6:00 PM

Every Friday

Cada Viernes

Thứ Sáu

bottom of page