Sr. Catherine Phuong Dang

email: catherine.dang@dsj.org

Sr. Catherine Phuong Dang was born in Sai Gon, Viet Nam. In 1991, she came to the United States of America. She joined in the Congregation of QuiNhon Missionary Sisters of the Holy Cross in 1992 and took the Vows at Saint Agnes Church in Oakland Diocese in 1996, and then she was sent to Saint Joseph Community in San Jose. She attended at Santa Clara University for a Master Degree in Catechetics. In 1998, she served at Saint Maria Goretti Parish until she was sent to Rome for study Canon Law at Pontificia Universitas Antonianum in 2009. She finished the degree and returned to San Jose in 2012 where she began to serve at Our Lady of Refuge Parish in San Jose Diocese.

Being a sister of QuiNhon Missionary Sisters of the Holy Cross Congregation, she is blessed to serve God’s people. She really enjoy to serve the children in catechetical ministry and the Vietnamese Eucharistic Youth Movement.

Sr. Catherine quotes: For I realize that the more I share my gifts and talents with others, the more I receive. "Give and gifts will be given to you." (Luke 6, 38).

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hna. Catherine Dang, nacio en Sai Gon, Vietnam. En 1991 emigro a los Estados Unidos, un año más tarde se unió a la congregación de las Hermanas Misioneras de la Santa Cruz de QuiNhon.  En 1966, tomo sus primeros votos en la iglesia de Saint Agnes en la Diócesis de Oakland, para después ser enviada a la comunidad de St. Joseph en San José. Asistió a la universidad de Santa Clara donde obtuvo la maestría en Catequesis. En 1998, sirvió en la parroquia de Santa María Goretti hasta que fue enviada a Roma para estudiar Derecho Canónico en Pontificia Universitas Antonianum en el 2009. Después de haber terminado sus estudios, regreso a San José en el 2012 donde comenzó a servir en nuestra parroquia de Nuestra Señora del Refugio en la diócesis de San José.

Siendo una religiosa​ miembro de las Hermanas Misioneras de la Santa Cruz de QuiNhon, se siente bendecida de servir a la gente de Dios. Realmente se siente feliz de servir a los niños y niñas en el ministerio de catecismo y al movimiento juvenil eucarístico vietnamita.

La Hna. Catherine cita los siguiente: Me doy cuenta que entre más comparto mis dotes y mis talentos con los demás, recibo aún más de lo que doy. “Dad, y se os dará.”   (Lucas 6, 38)

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sơ Catarina Đặng Phương được sinh ra ở Sài Gòn, Việt Nam. Sơ đến Hoa Kỳ năm 1991. Sơ nhập Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn năm 1992 và Tuyên Khấn tại Thánh Đường Thánh Annê thuộc Giáo Phận Oakland năm 1996, và sau đó sơ được gửi đến Cộng Đoàn Thánh Giuse tại San Jose. Sơ học ở trường Đại Học Thánh Clara để lấy bằng Thạc Sĩ Giáo Lý. Năm 1998, sơ phục vụ tại Giáo Xứ Thánh Maria Goretti cho đến năm 2009 sơ được Hội Dòng gửi đi học về Giáo Luật tại trường Đại Học Giáo Hoàng Antonianum ở Roma. Sơ hoàn tất văn bằng, trở về San Jose năm 2012 và bắt đầu phục vụ tại Giáo Xứ Đức Bà Chốn Tựa Nương, Giáo Phận San Jose.

Là Nữ Tu Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn, sơ được Chúa ban cho hồng ân phục vụ Cộng Đoàn Dân Chúa. Sơ thực sự thích phục vụ các em Giáo Lý-Việt Ngữ và Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam.

Sơ Catarina chia sẻ rằng: sơ càng chia sẻ tài năng Chúa ban để phục vụ tha nhân thì sơ được nhận nhiều hơn. "Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại" (Luca 6, 38).

Please reload